Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Aktuality

Valné zhromaždenie SKM (zverejnené 1.3.2018)

Vážené kolegyne a kolegovia mediátori,

dovoľte mi pozvať Vás na Valné zhromaždenie SKM (pozvánka s programom je v prílohe tohto emailu).

Pozvánka obsahujúca údaje o mieste, čase a programe VZ bude doručená doporučenou poštou najmenej desať pracovných dní pred termínom zasadnutia VZ. Prílohou tohto emailu sú tiež platné stanovy. Dovoľujem si Vás týmto požiadať o zaslanie pripomienok, príp. pozmeňujúcich návrhov ku Stanovám SKM v termíne do 10.03.2018. Aktualizované Stanovy vypracované P- SKM Vám zašleme najneskôr deň pred konaním VZ emailom.

Zároveň Vás vyzývam k úhrade členského poplatku za rok 2018 v sume 30 Eur, a to do dňa konania valného zhromaždenia.

U novoprjímaných členov tiež jednorázové zápisné v sume 20 Eur a ak má novoprijímaný člen záujem o svoju prezentáciu v zozname mediátorov na portáli najpravo.sk, tiež jednorázovo sumu 7,30 Eur.

Faktúra v rozsahu vykonanej úhrady Vám bude vystavená na Vašu žiadosť s uvedením fakturačných údajov po úhrade. Na základe rozhodnutia predsedníctva SKM nebudú voči členom uplatňované úhrady členských poplatkov za predchádzajúce roky členstva. Úhrada členského poplatku za rok 2018 je však významná pre výkon členských práv na valnom zhromaždení SKM.

S úctou a pozdravom

JUDr. Marcela Szabóová, predseda


Doplnenie novej členky do zoznamu mediátorov (zverejnené 23.2.2018)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o novej členke SKM:

* JUDr. Mgr. Ivana Kršiaková,


Výmaz členov zo zoznamu mediátorov (zverejnené 20.2.2018)

V sekcii Zoznam mediátorov boli vymazané údaje o bývalých členoch SKM:

* Ing. Norbert Adam

* Mgr. Miloš Ágg

* JUDr. Jozef Greguš

* JUDr. Marián Gríger

* Mgr. Martin Holečková

* Mgr. Janette Hrková

* Ing. Jakub Marko

* Mgr. Marcela Naďová

* Mgr. Martin Sekerka

* Ing. Mgr. Pavol Šafár, PhD.

* PhDr. Robert Široký

* PaeDr. Rudolf Forgáč

* JUDr. Dana Baliová

* PhDr. Jaroslav Čižmarik

* JUDr. Dagmar Tragalová

* Mgr. Martina Holečková


Doplnenie novej členky do zoznamu mediátorov (zverejnené 20.11.2016)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o novej členke SKM:

* Mgr. Renáta Králiková,


Valné zhromaždenie Slovenskej komory mediátorov (aktualizované 8.4.2016)

Vážení členovia Slovenskej komory mediátorov,

Termím konania Valného zhromaždenia Slovenskej komory mediátorov, sa presúva na rok 2016. Dátum a miesto konania bude zverejnené v priebehu mesiaca apríl 2016..

Pozvánka s programom Valného zhromaždenia bude zaslaná členom Slovenskej komory mediátorov v zmysle stanov a bude zverejnená aj na tejto stránke.

Zmeny v zozname mediátorov (zverejnené 8.9.2015)

V sekcii Zoznam mediátorov boli vymazné údaje o členoch SKM, ktorým v zmysle platných stanov zaniklo členstvo.

Poverenie pani JUDr. Ing. Terézie Bakšovej vykonávať funkciu predsedu SKM skončilo odňatím poverenia ku dňu 11.8.2015. Korešpondenčná adresa SKM sa mení na Dudvážska 13, 821 07 Bratislava.

Aktívna účasť členov SKM pri podpore hromadnej pripomienky (zverejnené 9.7.2015)

Členovia Slovenskej komory mediátorov sa aktívne zúčastnili podpory Hromadnej pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Členská schôdza SKM konaná 28.11.2014 v Nitre (zverejnené 10.12.2014)

Členská schôdza bola pôvodne zvolaná ako Valné zhromaždenie, po krátkej diskusii prítomných bolo spoločne skonštatované, že v zmysle článku VI., ods. 7 stanov SKM Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, vzhľadom na nedostatočný počet prítomných členov. Prítomní členovia SKM sa zhodli, že po tom, čo VZ nie je uznášaniaschopné, budú pokračovať v rokovaní členskou schôdzou SKM.

Závery a opatrenia členskej schôdze boli zaslané členom SKM na ich e-mailové adresy uvedené v sekcii Zoznam mediátorov.

Vybrané závery a rozhodnutia.

JUDr. Marcela Szabóová oznámila svoje rozhodnutie, nepokračovať naďalej vo funkcii predsedníčky SKM a navrhla kooptovať nových členov predsedníctva. Do predsedníctva SKM boli kooptovaní nasledujúci členovia:

  • JUDr. Ing. Terézia Bakšová – predsedníčka SKM,
  • PhDr. Jaroslav Čižmárik, JUDr. Jana Malovičová, Ing. Mgr. František Oravec, PhD., Ing. Ľuboš Pastucha,

Hovorkyňou SKM je menovaná Mgr. Katarína Jesenská.

Mení sa korešpondenčná adresa SKM na Levická 62, 949 01 Nitra.


Doplnenie nových členov do zoznamu mediátorov (zverejnené 9.11.2014)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o nových členoch SKM:

* Mgr. Ladislav Šnapko,

* Mgr. Henrieta Šnapková,


Pozvánka na Valné zhromaždenie SKM (zverejnené 20.10.2014)

Vážení členovia Slovenskej komory mediátorov,

srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Slovenskej komory mediátorov, ktoré sa bude konať dňa 28.11.2014 o 14.00 hod., na mieste: Piaristická 2, 949 24 Nitra, budova Stapringu, 3. poschodie (budova sa nachádza v centre za starým PRIOR-om na vŕšku ).

Ukončenie stretnutia je predpokladané o 16,00 hod. – 16.30 hod.

Pozvánku s navrhovaným programom si môžete prevziať tu

Prosím, obratom potvrďte e-mailom svoju účasť na VZ, aby bolo možné reagovať na celkový počet prihlásených účastníkov zabezpečením adekvátnych rokovacích priestorov.


Zapojte sa do diskusie o mediácii (zverejnené 20.10.2014)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

zapojte sa aj Vy do diskusie o súčasnom stave a smerovaní mediácie. Diskutovať môžete na portáli www.najpravo.sk pod článkom 10 rokov mediácie – čas pre zmenu.

Tešíme sa na Vaše príspevky a názory.


Doplnenie nových členov do zoznamu mediátorov (zverejnené 20.10.2014)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o novej členke SKM:

* Mgr. Soňa Garajová,


Tlačová správa (zverejnené 17.8.2014)

Od prijatia zákona č. 420 z 25. júna 2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov uplynulo desať rokov. Nielen jubileum platnosti nového unikátneho zákona v slovenskom právnom poriadku, ale predovšetkým požiadavky praxe aktivizujú mediátorov, aby sa zlepšenie podmienky v postavení mediátora a pre výkon jeho činnosti.

Mediátori, ak majú svoju činnosť vykonávať zodpovedne, tak, ako im to ukladá platný zákon, majú tiež povinnosť voči spoločnosti domáhať sa vytvorenia primeraného právneho rámca pre výkon svojej činnosti, upozorňovať na nedostatky alebo absencie v zákone a dôraznejšie poukazovať na nevyužívaný potenciál mediácie a mediátorov, ktorý je okrem iných faktorov najmä dôsledkom platného právneho stavu.

Slovenská komora mediátorov reagovala na informácie Ministerstva spravodlivosti SR o pripravovanej novele zákona stretnutím mediátorov, ktoré sa uskutočnilo 20.a 21.6.2014 na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom.

Cieľom tohto podujatia bola odborná diskusia o súčasnom zákone a o jeho implementačných problémoch, s ktorými sú mediátori konfrontovaní pri výkone mediačnej činnosti.

Potrebu zmeny právnej úpravy vnímajú mediátori ako veľmi dôvodnú, a z časového hľadiska naliehavú, v tomto smere sa zjednotili všetci prítomní

Ďalší odklad je predovšetkým na škodu občana, ktorému je mediácia kompetentná zlepšovať jeho prístup k spravodlivosti.

Odkladanie zmeny znamená škodu aj pre slovenské súdnictvo, pretože účinok, ktorý zákon z roku 2004 (dôvodová správa) predpokladal - že mediácia napomôže súdnictvu a odbremení súdy – sa nedostavil.

Následné opatrenia systémového charakteru, ktoré by inštitútom mediácie a kapacitou mediátorov napomohli súdnictvu a čiastočne ho z určitých agend mohli odbremeniť, neboli počas desiatich rokov vykonané. Pritom v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR je t. č. zapísaných 986 osôb.

Zo záverov stretnutia mediátorov na Zelenej vode vyplynula zásadná požiadavka činných mediátorov adresovaná Ministerstvu spravodlivosti SR: zmeniť platný zákon o mediácii a prijať ďalšie potrebné právne úpravy.

Účastníci Stretnutia mediátorov, ako aj ďalší mediátori, vyjadrujúci sa písomne k téme pred stretnutím, sa zhodli v tom, že prvým, základným a zásadným predpokladom zmeny súčasného stavu v mediácii, je nová právna úprava mediácie, ktorá bude reagovať na poznatky a desaťročné skúsenosti z praxe a vytvorí nové, širšie zákonné rámce pre rozvoj mediácie a jej širší implementačný priestor.

Výsledkom stretnutia sú návrhy mediátorov a podporné argumentácie návrhov do zmien pripravovaného zákona.

Účastníci prejavili iniciatívu o otvorenie vecného dialógu s ministerstvom spravodlivosti pre postupné, systematické vytváranie trvalého priestoru pre mediáciu v súdnictve.


Slovenská komora mediátorov


Doplnenie nových členov do zoznamu mediátorov (zverejnené 17.8.2014)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o nových členoch SKM:

* PhDr. Robert Široký,

* Mgr. Katarína Jesenská

* Mgr. Zuzana Bezáková

* Mgr. et Bc. Miriama Gerbová

* Mgr. Martin Sekerka


b

Stanovisko k používaniu elektronickej registračnej pokladnice (zverejnené 17.8.2014)

V sekcii Dokumenty bol pridaný dokument obsahujúci stanovisko k používaniu elektronickej registračnej pokladnice pri výkone činnosti mediátora.10 rokov od prijatia zákona 420/2004 --> čas na zmenu

Pozvánka - stretnutie mediátorov k pripravovanej novele zákona 420/2004 Z. z. (zverejnené 31.05.2014)

Slovenská komora mediátorov Vás pozýva na stretnutie mediátorov k pripravovanej novele zákona 420/2004 Z. z., ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. júna 2014 v Hoteli Perla, Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom.

Základná téma: platný zákon - diskusia k príčinám súčasného stavu, podnety a návrhy do zmeny zákona - november 2014

Podtémy: riešme svoj status a pracovné podmienky, potenciál mediátorov verzus stav v súdnictve

Uzávierka prihlášok je 6.6.2014, 10°° hod. na adrese a.ondrova@mail.t-com.sk.

Účastnícky poplatok je 20 EUR vrátane DPH pre členov Slovenskej komory mediátorov a Asociácie mediátorov Slovenska a 35 EUR vrátane DPH, pre nečlenov.

Poplatok je potrebné uhradiť na č.ú. 2625028854/1100 Tatra banka, a.s., VS 20062014, do poznámky uviesť meno, priezvisko a reg. číslo v Registri mediátorov MS SR (napr.: Jožko Mrkvička 110).

Pozvánku s programom a prihláškou si môžete prevziať tu


Doplnenie nových členov do zoznamu mediátorov (zverejnené 31.5.2014, doplnené 4.6.2014)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o nových členoch SKM:

* Mgr. Vladimír Buzna, PhD.,

* JUDr. Ľubica Hofmannová

* JUDr. Adriana Bobeková Štepová


Doplnenie nových členiek do zoznamu mediátorov (zverejnené 09.04.2014)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o nových členkách SKM:

* Mgr. Gabriela Bujileková,

* Mgr. Martina Holečková,

* JUDr. Andrea Korcová


Doplnenie novej členky do zoznamu mediátorov (zverejnené 17.03.2014)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o novej členke SKM:

* Mgr. Jaroslava Valková


Doplnenie nových členov do zoznamu mediátorov (zverejnené 16.02.2014)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o nasledujúcich novoprijatých členoch SKM:

* JUDr. Dagmar Tragalová

* Ing. Mária Ružičková


Tlačová správa k pracovnému stretnutiu členov SKM a AMS (zverejnené 23.07.2013)

Dňa 21.6.2013 v Penzióne Zornička – Donovaly, sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie členov SKM a AMS, k spoločnému projektu SKM a AMS, doporučeného k realizácii Ministerstvom spravodlivosti SR s názvom MEDIÁCIA – ÚČINNÝ A EFEKTÍVNY PARTNER JUSTÍCIE, ktorého realizácia začne v auguste 2013.

Materiály z pracovného stretnutia boli účastníkom zaslané e-mailom. V prípade, že ste sa rokovania zúčastnili a materiály Vám neboli zaslané, kontaktujte nás na e-mailovej adrese predsednictvo@komoramediatorov.sk.

Ďakujeme za Vašu aktívnu účasť.

Znenie tlačovej správy k stretnutiu nájdete v prílohe.


Medzinárodná vedecká konferencia „Bratislavské právnické fórum 2013“(zverejnené 23.07.2013)

Medzinárodná vedecká konferencia „Bratislavské právnické fórum 2013“, ktorú pri príležitosti 110. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva a ekonómie prof. JUDr. Imricha Karvaša organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa bude konať v dňoch 10. a 11. októbra 2013 na akademickej pôde Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica.

Podrobné informácie o konferencii, témach jednotlivých sekcií a súčasne aj online prihlasovací systém sú zverejnené na webovej stránke www.lawconference.sk/bpf.

Bližšie informácie nájdete v pripojenej pozvánke.


Doplnenie nových členov do zoznamu mediátorov (zverejnené 23.07.2013)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o nasledujúcich novoprijatých členoch SKM:

* PhDr. Jaroslav Čižmárik

* Mgr. Sonja Gergelčíková

* JUDr. Gertrúda Sámelová Flassiková

* Ing. Jakub Marko


Pracovné stretnutie členov SKM a AMS k spoločnému projektu (zverejnené 23.05.2013)

Vážené dámy, Vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na spoločné pracovné stretnutie členov SKM a AMS, ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2013 so začiatkom o 15.00 hod. v Penzióne Zornička – Donovaly, k spoločnému projektu SKM a AMS, doporučeného k realizácii Ministerstvom spravodlivosti SR s názvom

MEDIÁCIA – ÚČINNÝ A EFEKTÍVNY PARTNER JUSTÍCIE,

ktorého realizácia začne v auguste 2013.

Bližšie informácie nájdete v pripojenej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Doplnenie nových členov do zoznamu mediátorov (zverejnené 05.06.2013)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o nasledujúcich novoprijatých členoch SKM:

* Mgr. Andrea Gábrišová

* PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

* Mgr. Marianna Kollárová

* Ing. Mária Pochová

* PhDr. Igor Šimo

Seminár "Mediačná dohoda bez paragrafov" (zverejnené 22.05.2013)

ADResolution s.r.o. pripravila pre mediátorov (najmä "neprávnikov") odborný seminár s názvom "Mediačná dohoda bez paragrafov (ako správne napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne)". Seminár sa uskutoční v Bratislave - Devíne v termíne 30.5.2013 od 8.50 do 15.00. hod. Lektor: JUDr. Beata Swanová.

Bližšie informácie nájdete v pripojenej pozvánke. Prihlášku je možné vyžiadať na mailovej adrese, uvedenej v pozvánke.

Pre členov SKM bude poskytnutá zľava z ceny seminára, bližšie informácie v prihláške.

Doplnenie nových členov do zoznamu mediátorov (zverejnené 22.05.2013)

V sekcii Zoznam mediátorov boli doplnené údaje o nasledujúcich novoprijatých členoch SKM:

* Ing. Jozef Holečko, MBA

* Ing. Mgr. Pavol Šafár, PhD.

* Mgr. Jana Kriváňová

* Mgr. Branislav Arbet

* JUDr. Ing.Terézia Bakšová

* Mgr. Martin Pasulkáš

* Ing. Zuzana Borosová

Podporte rozvoj mediácie na Slovensku (zverejnené 13.03.2013)

Venujte 2% z Vašich daní Slovenskej komore mediátorov a podporte tým rozvoj mediácie na Slovensku.

Údaje potrebné na na poukázanie 2% nájdete na úvodnej stránke.

Medzinárodná konferencia Riešenie sporov v 21. storočí (zverejnené 19.11.2012)

Slovenská komora mediátorov je partnerom medzinárodnej konferencie Riešenie sporov v 21. storočí - nastal čas na zmenu, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.2.2013 v Prešove. Hlavné témy konferencie:

  • restoratívna spravodlivosť,
  • probácia a mediácia v trestných veciach,
  • mediácia mimo oblasť trestnej justície,
  • právo spolupráce,
  • právne, etické, teologické, psychologické, edukačné a sociálne aspekty riešenia sporov

Konferencia je určená odborníkom z teórie i praxe. Uvítame účasť probačných a mediačných úradníkov, mediátorov, právnikov, sudcov, sociálnych pracovníkov, terapeutov, pedagógov, kňazov i ostatných záujemcov.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Ďalšia odborná príprava mediátorov (zverejnené 10.06.2012)

Vážení kolegovia mediátori, v priebehu mesiaca júna a začiatkom júla budú na rôznych miestach Slovenska prebiehať semináre zaradené do ďalšej odbornej prípravy mediátorov podľa § 10a zákona o mediácii. Semináre budú realizované akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, pričom zoznam týchto inštitúcií, termíny a miesta konania budú zverejnené prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR v najbližších dňoch a budú uverejnené aj na stránkach jednotlivých vzdelávacích inštitúcií. Ďalšie vzdelávanie mediátorov je pre mediátorov povinné, počas piatich rokov by sa mal mediátor zúčastniť aspoň dvoch seminárov (§10a ods.2 zákona o mediácii).

Pozvánky Vám budú zasielané aj emailom. Prvý odborný seminár sa uskutoční v Bratislave už 13.6.2012.

Dôležité informácie pre členov SKM (zverejnené 28.03.2012)

V piatok dňa 27. apríla 2012 o 9.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva Slovenskej komory mediátorov, za účasti vedúcich pobočiek regionálnych zastúpení.

Dňa 11. mája 2012 o 14.00 hod. sa uskutoční členská schôdza Slovenskej komory mediátorov. Pozvánka, program rokovania členskej schôdze a rokovacie materiály budú zaslané členom e-mailom najneskôr do 29. apríla 2012.

Podpora mediácie (zverejnené 2.03.2012)

Ministerstvo spravodlivosti je toho názoru, že už pri prvom kontakte na súde by mala byť účastníkom konania poskytnutá informácia o možnosti mimosúdneho riešenia sporov mediáciou vrátane objasnenia jej výhod. V tomto zmysle bude možné účastníkom, ale aj ďalším záujemcom poskytnúť napríklad propagačné a iné materiály týkajúce sa mediácie. Ako žiadúce sa javí, aby bol účastníkom v informačnej kancelárii sprístupnený aj zoznam mediátorov, za pomoci ktorého sa účastníci oboznámia aj s možnosťou využiť služby mediátora v obvode ich bydliska.

V tejto súvislosti budú súdy povinné na úradnej tabuli zverejňovať aj spôsob oboznámenia sa s registrom mediátorov.

Podrobnejšie informácie nájdete na portáli www.najpravo.sk

Podporte rozvoj mediácie na Slovensku! (zverejnené 9.02.2012)

Slovenská komora mediátorov sa uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania 2% z daní z príjmu v roku 2011. Podrobné informácie nájdete na úvodnej stránke.

Začal týždeň mediácie! (zverejnené 28.11.2011)

Dnes začal na portáli www.najpravo.sk projekt Týždeň mediácie, ktorý oragnizuje Slovenská komora mediátorov a Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s internetovým portálom www.najpravo.sk.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Neváhajte a navštívte portál
www.najpravo.sk

TÝŽDEŇ MEDIÁCIE (zverejnené 21.11.2011)

Milé členky, milí členovia,
Vážení mediátori,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že Slovenská komora mediátorov a Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s internetovým portálom www.najpravo.sk, v týždni od 28.11.2011 organizuje projekt s názvom:

TÝŽDEŇ MEDIÁCIE

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Poruke súdom, bližšie k verejnosti! (zverejnené 21.11.2011)

Od 1.novembra 2011 nájdete Slovenskú komoru mediátorov aj na internetovom portáli
www.najpravo.sk

Nájdete tam aj novú rubriku MEDIÁTORI, v členení podľa krajov

Tlačová správa z workshopu 7 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU (zverejnené 26.9.2011)

Slovenská komora mediátorov a Asociácia mediátorov Slovenska, v piatok, dňa 9. 9. 2011, vo vzájomnej spolupráci, pri príležitosti 7. výročia účinnosti zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, usporiadali v Poprade workshop s názvom 7 rokov mediácie na Slovensku. Hlavnou témou worshopu bolo Zefektívnenie uplatňovania mediácie ako účinného nástroja odbremeňovania súdov.

Znenie tlačovej správy si môžete prevziať tu.

Pozrite si tiež článok Katky Kesselovej, talentovanej študentky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, uverejnený na stránke www.najpravo.sk.

Workshop 7 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU - 9.9.2011 v Poprade (zverejnené 16.8.2011)

Slovenská komora mediátorov a Asociácia mediátorov Slovenska Vás srdečne pozývajú na spoločný workshop s názvom 7 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU, ktorý sa uskutoční dňa 9. septembra 2011 v hoteli Poprad v Poprade, so začiatkom o 10.00 hod.

Pozvánku s podrobným programom podujatia si môžete prevziať tu.

Prihlášku na podujatie si môžete prevziať tu.

Pracovný seminár „Súčasný stav spolupráce mediátorov a súdov“ - 19.-20.8.2011 Michalovce + Zemplínska Šírava (zverejnené 16.8.2011)

Slovenská komora mediátorov, Regionálne zastúpenie SKM Bratislava pre Košický a Prešovský región, Michalovce v spolupráci s CIS - SLOVAKIA, vzdelávanie a poradenstvo s.r.o. Vás srdečne pozýva na pracovný seminár a následné neformálne stretnutie mediátorov, ktoré sa uskutoční v dňoch 19.- 20. augusta 2011 v Michalovciach a na Zemplínskej šírave.

Pozvánku s podrobným programom podujatia a prihláškou si môžete prevziať tu.

Staršie správy

Otvorenie pobočky Mediačného - konzultačného centra SOVA (zverejnené 14.6.2011)

Želáme veľa úspechov mediátorom Mediačného - konzultačného centra SOVA, pobočke Bratislava, ktoré bolo slávnostne otvorené 7.júna 2011 na Čulenovej ul.č.5 v Bratislave.

Neformálne stretnutie mediátorov v dňoch 3.- 4. júna 2011, Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom (zverejnené 20.5.2011)

Regionálna pobočka Slovenskej komory mediátorov v Novom Meste nad Váhom Vás pozýva na neformálne stretnutie mediátorov, ktoré sa uskutoční v dňoch 3.- 4. júna 2011 v stredisku Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, areál hotela PERLA http://www.zelenavoda.sk.

Pozvánku s podrobným programom podujatia a prihláškou si môžete prevziať tu.

Propagačný leták k neformálnemu stretnutiu si môžete prevziať tu.

20.4.2011 / Mimoriadne Valné zhromaždenie Slovenskej komory mediátorov

Dňa 12.mája 2011 o 15.30 hod. sa na Račianskej ulici č.66 v Bratislave uskutoční mimoriadne Valné zhromaždenie Slovenskej komory mediátorov.

14.4.2011 / Slávnostné otvorenie Mediačnej kancelárie

Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola v spolupráci s Mediačno-konzultačným centrom Sova Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie Mediačnej kancelárie, ktoré sa uskutoční v pondelok 18.4.2011 o 13.00 hod. v budove Mestského úradu v Banskej Bystrici. Pozvánku si môžete prevziať tu.

16.2.2011 / Valné zhromaždenie Slovenskej komory mediátorov

Termín konania: 10.3.2011, začiatok o 16.00 hod.

Miesto konania: Račianska 66, 831 02 Bratislava, zasadačka 3.poschodie. Pozvánku na VZ si môžete prevziať tu.

24.1.2011 / Seminár: Zlepšenie zručností mediátora

Termín konania: 10.3.2011, začiatok o 9.00 hod., 6 hodinová vzdelávacia aktivita.

Miesto konania: Račianska 66, 831 02 Bratislava, zasadačka 3.poschodie. Cena: 50 EUR pre členov Slovenskej komory mediátorov, 70 EUR pre nečlenov. Záväznú prihlášku je potrebné zaslať a poplatok uhradiť do 4.3.2011. Pozvánku s programom seminára si môžete prevziať tu a záväznú prihlášku tu.

24.1.2011 / Na striedavku

Termín konania: 28.1.2011, začiatok o 9.00 hod.

Miesto konania: miestnosť č. 411, 3. poschodie ÚPSVaR Bratislava

1. časť cyklu otvorených dialógov Deti v sieti. Pozvánku s podrobnými inštrukciami si môžete prevziať tu.

8.4.2010 / Novela zákona o mediácii

Dnes bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 141/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Znenie zákona nájdete v sekcii Dokumenty.

17.4.2009 / Pozvánka na konferenciu SIBAF 2009

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) pozýva mediátorov, najmä pôsobiacich v oblasti poisťovníctva, na konferenciu SIBAF 2009, ktorá sa uskutoční v utorok 21. apríla 2009 v Kongresovom centre Technopol. Pozvánku, program a ďalšie informácie nájdete na www.sibaf.sk.

16.4.2009 / Plagát Slovenskej komory mediátorov

V sekcii Dokumenty pribudol plagát SKM vo formáte JPEG, ktorý si môžete prevziať a využiť na propagáciu mediácie a činnosti Slovenskej komory mediátorov.

3.3.2009 / Valné zhromaždenie Slovenskej komory mediátorov

Predsednítvo SKM na svojom zasadnutí 2.3.2009 rozhodlo o zvolaní Valného zhromaždenia Slovenskej komory mediátorov. VZ SKM sa uskutoční v sobotu 28.3.2009 od 11.45 v priestoroch reštaurácie Brit, Račianska 72, Bratislava. Svoju účasť potvrdte e-mailom alebo telefonicky u pána PhDr. Petra Mrázeka - kontakt pozri v sekcii Kontakt.

3.3.2009 / Zasadnutie Predsedníctva Slovenskej komory mediátorov

Dňa 2.3.2009 sa uskutočnilo zasadnutie Predsednítva Slovenskej komory mediátorov. Zápisnicu zo zasadnutia nájdete v sekcii Pre členov SKM (je potrebné mať zriadené prihlasovacie konto).

12.5.2008 / Cyklus prednášok významného amerického mediátora prof. Charlesa B. Wigginsa

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na cyklus prednášok významného amerického mediátora prof. Charlesa B. Wigginsa pod názvom „Mediácia – efektívne riešenie konfliktov“ v dňoch 12. – 16. mája 2008. Celý program prednášok vo formáte PDF si môžete prevziať tu.

10.4.2007 / Mediácia na Ústrednom portáli verejnej správy

Na Ústrednom portáli verejnej správy pribudla z iniciatívy predsedníctva Slovenskej komory mediátorov sekcia o mediácii, ako súčasť napĺňania poslania SKM zlepšovať informovanosť verejnosti o mediácii.

16.3.2007 / Mediácia na teletexte STV 1

V rámci napĺňania poslania Slovenskej komory mediátorov zlepšovať informovanosť verejnosti o mediácii, je od dnešného dňa z iniciatívy predsedníctva SKM uverejnená na stránkach teletextu STV 1 informácia o možnostiach mediácie. Viac nájdete na stránke 596 teletextu STV 1, alebo na internetovej stránke teletextu STV1.

8.3.2007 / Zasadnutie komisií SKM

Dňa 1.3.2007 sa uskutočnili zasadnutia legislatívnej komisie a komisie pre propagáciu a marketing Slovenskej komory mediátorov. Viac informácií a závery komisií nájdete v sekcii Pre členov SKM.