Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Dokumenty

Tu Vám ponúkame na prevzatie rôzne dokumenty súvisiace s mediáciou, alebo s činnosťou Slovenskej komory mediátorov. Na prezeranie dokumentov vo formáte Adobe Acrobat (*.pdf) potrebujete Acrobat Reader, ktorý si môžete bezplatne prevziať napríklad tu.


Stanovy Slovenskej komory mediátorov

Stanovy Slovenskej komory mediátorov schválené Predsedníctvom SKM 20.5.2011

Prevziať dokument vo formáte PDF

Prihláška za člena Slovenskej komory mediátorov

Ak máte záujem stať sa našim členom a spĺňate podmienky (ste zapísaný v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, alebo sa preukázateľne na výkon funkcie mediátora pripravujete), zašlite nám vyplnenú prihlášku poštou na adresu uvedenú tu, alebo elektronicky na predsednictvo@komoramediatorov.sk.

Prevziať dokument vo formáte PDF Prevziať dokument vo formáte MS Word

Stanovisko k používaniu elektronickej registračnej pokladnice

V priloženom dokumente nájdete stanovisko k používaniu elektronickej registračnej pokladnice pri výkone činnosti mediátora.

Prevziať dokument vo formáte MS Word

Mediačná doložka

Mediačnú doložku Vám odporúčame zakomponovať do všetkých Vašich zmlúv, ktoré uzatvárate, ako prostriedok k nekonfliktnému riešeniu prípadných budúcich sporov.

Prevziať dokument vo formáte PDF Prevziať dokument vo formáte MS Word

Etický kódex mediátora

Etický kódex mediátora je záväzný pre všetkých členov Slovenskej komory mediátorov. Jeho znenie nájdete aj tu.

Prevziať dokument vo formáte PDF Prevziať dokument vo formáte MS Word

Manuál platieb

V tomto dokumente je uvedený cenník mediácie, ktorý Slovenská komora mediátorov odporúča svojim členom. Tento cenník nájdete aj tu.

Prevziať dokument vo formáte PDF Prevziať dokument vo formáte MS Word

Zákon č. 141/2010 Z. z.

Znenie zákona č. 141/2010 Z. z. z 9. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prevziať dokument vo formáte PDF

Zákon č. 420/2004 Z. z.

Znenie zákona č. 141/2010 Z. z. z 25. júna 2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Prevziať dokument vo formáte PDF

Plagát Slovenskej komory mediátorov

Kliknutím na obrázok si môžete zobraziť alebo prevziať plagát SKM vo formáte JPEG, ktorý môžete využiť na propagáciu mediácie a činnosti Slovenskej komory mediátorov.

Zobraziť/prevziať plagát vo formáte JPEG